stöd oss

Insamlingspolicy Ung Cancer

Syfte

Ung Cancers insamlingspolicy avser att tydliggöra Ung Cancers förhållningssätt till insamlingsarbetet mot privatpersoner och företag och stärka våra givares möjlighet till insyn och förtroende för organisationens insamlings- och marknadsföringsarbete med målsättningen att bygga en långsiktig och pålitlig relation med givarna.

Vårt arbete 

Ung Cancer är en ideell organisation som finns till för att stötta unga vuxna mellan 16 och 30 år som lever med eller nära cancer. De insamlade medlen går till att finansiera verksamhet i form av bland annat mötesplatser, personligt stöd, rehabilitering, ekonomiskt stöd samt arbetar med att informera och debattera i våra kärnfrågor.

Givare – från vem samlar Ung Cancer in pengar

Ung Cancer arbetar med insamling mot privata givare, företagsgivare och stiftelser för att bedriva verksamhet riktad mot unga vuxna cancerdrabbade och närstående i Sverige. Ung Cancer samarbetar med företag och organisationer i varierande storlek och omfattning. Ung Cancers riktlinjer kring företagsengagemang omfattar bland annat ett tydligt avståndstagande från företag eller organisationer som förknippas med alkohol, vapenindustrin, droger, tobak eller solning. 

Givarens rättigheter

För att vara öppna och tydliga och för att värna om allmänhetens förtroende har Ung Cancer antagit Giva Sverige tio punkter om Givarens rättigheter. 

 1. Ung Cancers material ska vara tydligt och vederhäftigt samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel ska användas
 2. Insamling ska alltid ske till 90-konto (plus/bankgiro som börjar på 90-, inte 91-, 92- etc.)
 3. Givaren ska när som helst kunna ställa frågor till Ung Cancer och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar.
 4. Givaren ska kunna vara förvissad om att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in. Vill Ung Cancer ändra användningsområde ska givaren först kontaktas.
 5. Ung Cancer ska på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor. Fokus ska vara kostnadseffektivitet men även på givarens behov av att få bekräftelse på att Ung Cancer har mottagit gåvan.
 6. Vill en givare vara anonym ska detta respekteras. Givarens namn ska aldrig publiceras utan givarens medgivande. Likaså ska Ung Cancer respektera om en givare inte vill bli kontaktad. Ung Cancer ska inte lämna givarens namn vidare till en annan organisation eller företag.
 7. Givaren ska när som helst kunna få reda på kontaktuppgifter till organisationens förtroendevalda samt på dess ledning. Givaren har rätt att få reda på om den som ber om bidrag till Ung Cancer är frivillig, anställd eller extern konsult.
 8. Givaren ska fritt kunna ta del av Ung Cancers senaste årsredovisning samt våra stadgar på ungcancer.se 
 9. Givaren kan förvänta sig ett korrekt och professionellt bemötande från Ung Cancers representanter och får aldrig utsättas för press.
 10. Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig ska den – om så begärs – återges till givaren. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av Ung Cancer ska givaren kontaktas.

Insamlingsmetoder – hur samlar Ung Cancer in medel

Ung Cancers insamlingsarbete riktar sig mot både privatpersoner och företag. Det finns flera sätt att stödja Ung Cancer på. 

Privatpersoner kan:

 • Vara månadsgivare via autogiro
 • Ge gåvor via vår webb, genom swish eller till vårt 90-konto via bankgiro eller plusgiro
 • Köpa produkter i vår gåvoshop
 • Ge bort ett gåvokort
 • Ge en minnesgåva 
 • Starta en egen insamling till förmån för Ung Cancer
 • Testamentera till Ung Cancer

Företag kan:

 • Ge en gåva via ungcancer.se eller 90-kontot bankgiro eller plusgiro
 • Bli företagssupporter 
 • Springa Fuck Cancer lopp
 • Vara återförsäljare

Nekande av gåva

Ung Cancer förbehåller sig rätten att tacka nej till en gåva om organisationer misstänker att gåvan finansierats genom kriminell verksamhet eller annan verksamhet som står i strid med organisationens värdegrund. Även gåvor som består av varor och tjänster som Ung Cancer inte kan använda eller avyttra förbehåller vi oss rätten att tacka nej till. 

Hantering av gåvor i form av värdepapper och fast egendom  

Ung Cancer tar emot gåvor i form av värdepapper och fast egendom förutsatt att dessa kan omsättas till likvida medel genom enkel och snabb avyttring. 

Ung Cancers logotyp och regler  

Användandet av Ung Cancers logga är begränsat till större samarbeten vilket regleras av avtal. För andra sammanhang finns tydliga regler kring vilka loggor som vår användas när och i vilka former.  

Minderåriga i insamlingsarbetet 

Ung Cancer riktar inte insamlingskampanjer mot personer som är under 18 år.  

Hantering av personuppgifter

Ung Cancer värnar om den personliga integriteten för den enskilde givaren och värnar om att behandla och skydda personuppgifter på bästa sätt i enlighet med vår integritetspolicy som följer EU:s dataskyddsordning (GDPR, EU Regulation 2016/679), vilken ersatt personuppgiftslagen (PUL).

Redovisning och kontroll

På vår hemsida finns årsredovisning och effektrapport tillgängliga. Årsredovisningen redovisar Ung Cancers intäkter och kostnader samt beskriver Ung Cancers verksamhet och mål under verksamhetsåret. Ung Cancer är medlem i branschorganisationen för tryggt givande, Giva Sverige och följer dess riktlinjer. Vi följer Giva Sveriges kvalitetskod för att säkerställa en effektiv organisation och styrning med hög grad av transparens. 

Svensk insamlingskontroll har beviljat Ung Cancer 90-konto och gör därmed årliga kontroller av alla med 90-konton och säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalitet. Svensk Insamlingskontroll bevakar landets insamlande organisationer och ser till att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att medlen går till ändamålet. Mer information finns på www.insamlingskontroll.se.

Insamlingspolicyns giltighetstid

Denna insamlingspolicy gäller från och med beslutsdagen tills vidare, men revideras vid behov. 

Insamlingspolicyns ansvarig

Alla frågor rörande detta dokument hänvisas till Ung Cancer info@ungcancer.se.Liknande inlägg

Ung Cancer deltog i US-Sweden Cancer Summit i Washington

Den 12-14 mars var Ung Cancer inbjudna av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson att delta på US-Sweden Cancer Summit i Washington....

Läs mer
Ung Cancer

Svenska Bordtennisförbundet + Ung Cancer

Ung Cancer och Svenska Bordtennisförbundet har ingått ett samarbetsavtal med fokus på att nå fler unga vuxna, öka engagemanget för...

Läs mer
Ung Cancer

Ung Cancer medverkar på KATARINA CUP tillsammans med Adam Taal

Adam Taal startar tillsammans STIGA och Svenska Bordtennisförbundet Sveriges allra första musik- och bordtennisfestival – KATARINA CUP lördagen den 15...

Läs mer
Ung Cancer

INSTAGRAM @UNGCANCER