stöd oss

Frågor och svar om ekonomiskt stöd

Syfte

Syftet är att kunna stötta cancerdrabbade medlemmar ekonomiskt för kostnader som uppstått i samband med cancersjukdom när samhällets skyddsnät inte gör det. Det betyder att innan man ansöker om ekonomiskt stöd hos Ung Cancer ska man se till att ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som man kan ha rätt till, exempelvis sjukersättning, bostadsbidrag, underhållsstöd, socialbidrag eller a-kassa.

Stipendiet kan användas för att betala hyra, mat, mediciner, hjälpmedel eller andra livsnödvändiga utgifter. Det ska gå till dig som behöver ekonomiskt stöd för att ha råd att bo, äta, sköta din hygien och betala för din sjukvård.

Stipendiet vänder sig till dig som:

– Är medlem i Ung Cancer, har eller har haft cancer och behöver ekonomiskt stöd för att klara av din vardag eller bekosta sjukvård och hjälpmedel som har med din cancer att göra.
– Är minst 18 år gammal.

Observera att man inte kan beviljas stipendiet så länge man som sökande har föräldrar som är försörjningsskyldiga. Föräldrar är försörjningsskyldiga så länge den unge är under 18 år eller så länge hen studerar på gymnasienivå, dock längst tills den unge fyllt 21 år.

Vad kan jag söka stipendium för?

Stipendiet kan användas för att betala hyra, mat, mediciner, hjälpmedel eller andra livsnödvändiga utgifter. Stipendiet ska gå till dig som behöver ekonomiskt stöd för att ha råd att bo, äta och betala för din sjukvård.

Du kan alltså söka för:

Vardagliga utlägg. Du kan beviljas upp till 10 000 kronor i stöd för basala utgifter som hyra, mat, hygien m.m, när din cancersjukdom har orsakat att du inte själv kan bekosta detta.

Sjukvård och hjälpmedel. Du kan beviljas upp till 10 000 kronor för sjukhusräkningar, peruker, proteser och sjuktransport m.m. när din cancersjukdom har orsakat att du inte själv kan bekosta detta.
Det vill säga kostnader som du inte hade haft om det inte vore för din cancer. Du kan här söka för kostnader upp till sex månader bakåt i tiden. I din ansökan fyller du i vilka kostnaderna du har/har haft under ”sjukvård och hjälpmedel” och berättar om din situation under ”motivering”. Tänk på att du, om du får stipendium för sjukvård och hjälpmedel, kommer behöva redovisa kvitton eller liknande dokument som styrker dessa kostnader.

Vad kan jag inte söka stipendium för?

Ung Cancers stipendium ska gå till livsnödvändiga utgifter och får alltså inte användas till nöjen, lån, renoveringar eller annat som du egentligen klarar dig utan. Eftersom Ung Cancer är en religiöst och politiskt obunden organisation delar vi inte ut stipendium för olika religiösa eller politiska ändamål. Stipendiet ska inte heller användas till saker som du redan kan betala för med hjälp av din inkomst. Du kan inte heller beviljas stipendium för att ta igen förlorade sparade pengar.

Kan jag få stipendium för resor?

Generellt sett delar inte Ung Cancer ut stipendier för resor, varken inom Sverige eller till andra länder. Ung Cancer kan göra undantag om motiveringen bedöms ha en stark koppling till cancersjukdom och bedöms vara av stor vikt för psykisk/fysisk hälsa.

Vilket belopp kan jag söka för?

Maxbeloppet för stipendium för ekonomiskt stöd är 10 000 kronor per ansökan.

Hur många gånger kan jag söka stipendium för ekonomiskt stöd?

Stipendium för ekonomiskt stöd kan beviljas en gång per sex månader, det vill säga tidigast sex månader efter att din senaste ansökan beviljades. Du kan när som helst skicka in en ansökan.
Observera att varje medlem max kan beviljas totalt 60 000 kronor från Ung Cancer genom ekonomiskt stöd. Har man beviljats detta kan ytterligare ekonomiskt stöd inte beviljas.

Vilka undantagsfall finns för närstående att söka?

I undantagsfall kan även du som närståendemedlem söka stipendium för ekonomiskt stöd. Det kan till exempel vara om det dyker upp oväntade kostnader i samband med att din närstående går bort eller att din ekonomi som närstående är direkt hotad av anhörigs cancersjukdom eller för resor till cancersjuk på annan ort.
Hör av dig till stipendium@ungcancer.se om du har frågor om undantagen för närståendemedlemmar att söka ekonomiskt stöd.

Hur gör jag för att söka?

Du ansöker digitalt.För att ansökan går du in på länken nedan och loggar in som medlem i Ung Cancer. Ansök sedan genom att fylla i formuläret och glöm inte att bifoga ditt senaste läkarintyg/utlåtande om diagnos eller journalkopia, som beskriver din cancerdiagnos.

LOGGA IN OCH ANSÖK HÄR

Om du har frågor, behöver hjälp eller om du vill veta mer om våra stipendier är du varmt välkommen att kontakta oss på stipendium@ungcancer.se. Även om du hjälper någon att ansöka och därför inte kan logga in kan du höra av dig till mailen ovan.

Behöver jag bifoga ett läkarintyg om jag har sökt stipendium tidigare?

Ja, vi behöver ha ett aktuellt läkarintyg till varje ansökan eftersom motiveringen i ansökan ska vara kopplad till hur din situation ser ut just nu (läs mer om vad som menas med aktuellt på nästa fråga).

Vilket läkarintyg behöver jag bifoga i ansökan?

Du kan i ansökan bifoga ett läkarintyg som din läkare skrivit under, en journalkopia eller en kopia på din sjukskrivning från Försäkringskassan. Oavsett vilket så behöver det framgå på intyget att det avser en cancerdiagnos. Dokumentet måste inte vara från din senaste behandling men det ska vara aktuellt. Med aktuellt menas att det beskriver din nuvarande situation och att den kan kopplas till de behov du söker stipendium för. Det kan alltså vara ett äldre intyg om dina behov fortfarande är desamma.

Hur bedömer Ung Cancer hur mycket pengar jag får?

Ung Cancer utgår ifrån Konsumentverkets referensvärden för varje kalenderår. Här anges en uppskattning av vad vardagslivets olika utgiftsposter bör kosta i Sverige. Vi räknar också med eventuella studielån och/eller bidrag/stöd som du har rätt till. Varje ansökan bedöms individuellt utifrån de uppgifter som anges i ansökan. Ung Cancer bedömer om dina kostnader är rimliga i förhållande till dessa referensvärden. Vi har anpassat Konsumentverkets referensvärden efter vår målgrupps situation och de kostnader som kan komma att förändras i samband med en cancersjukdom. Vi vet att cancerpatienter ofta kan gå upp eller ner i vikt som en konsekvens av den medicinska behandlingen, vilket medför att personen kanske har en högre klädkostnad än referensvärdet. Dessa typer av kostnader tar vi hänsyn till. Just därför är det viktigt att du motiverar dina kostnader och förklarar dem i din ansökan.

När får jag svar på min ansökan?

Du kan följa din ansökan när du loggar in. När ansökan är klar får du ett mail om vilket beslut som är fattat. Om din ansökan behöver kompletteras så kan det ta längre tid innan du får ditt beslut. Tips, håll koll på din mail. Det tar upp till maximalt 30 arbetsdagar innan du får svar på din ansökan.

Vad betyder det att stipendiet beviljas, beviljas delvis eller nekas?

När vi bedömer din ansökan om ekonomiskt stöd så kan det fattas tre olika beslut: ansökan beviljas, beviljas delvis eller ansökan nekas. Om din ansökan beviljas betyder det att du får stipendium på hela den summan du har ansökt om. Skulle din ansökan beviljas delvis får du stipendium för en del av summan du har ansökt om och detta anges i beslutet. Om din ansökan nekas får du inget stipendium och en motivering till varför anges i beslutet.

Varför beviljas min ansökan delvis?

Om en utgiftspost är högre än det referensvärde som Ung Cancer har tagit fram och du inte har motiverat i din ansökan varför kostnaden är så hög, så skriver vi ner summan till en enligt referensvärdet rimlig nivå. Det kan då resultera i att din ansökan beviljas delvis, vilket betyder att du får stipendium, men till en lägre summa än du ansökt om. En annan anledning kan vara att du söker för flera saker varpå några av dessa inte är sökbara.

Ung Cancer förbehåller sig rätten att fatta beslut om vilka stipendieansökningar som beviljas. Beslut kan inte överklagas. Men det finns alltid möjlighet att få en förklaring till varför vi har fattat beslutet. Oavsett vilket beslut Ung Cancer fattar är du alltid välkommen att höra av dig för att få en förklaring till varför. Du är också alltid välkommen att göra en ny ansökan längre fram om din situation förändras.

Varför nekas min ansökan?

Det finns flera anledningar till att en stipendieansökan kan nekas. Det vanligaste är att personen som söker inte bedöms ha ett ekonomiskt underskott. Det betyder att personen bedöms, utifrån den information som har skickats in, kunna betala för sina utgifter med sin inkomst. Det kan också vara så att den sökandes anledning till ekonomiskt behov inte bedöms ha uppstått på grund av cancersjukdom. En annan orsak till att en ansökan nekas är att personen söker stipendiemedel för saker som Ung Cancer inte beviljar stipendium för, till exempel nöjen eller avbetalning av olika lån och skulder som inte är kopplade till cancersjukdom. Ytterligare en anledning är att den sökande redan har beviljats stipendium för perioden eller har fått totalt 60 000 kronor av Ung Cancer tidigare.

Om en ansökan inte är komplett och/eller behöver kompletteras så mailar Ung Cancer den sökande och inväntar svar från den sökande på upp till fyra veckor innan ansökan nekas. När en ansökan väl har nekats så kan inte komplettering eller omprövning ske.

Ung Cancer förbehåller sig rätten att fatta beslut om vilka stipendieansökningar som beviljas. Beslut kan inte överklagas. Men det finns alltid möjlighet att få en förklaring till varför vi har fattat varje beslut. Oavsett vilket beslut Ung Cancer fattar är du alltid välkommen att höra av dig för att få en förklaring till varför. Du är också alltid välkommen att göra en ny ansökan längre fram om din situation förändras.

Måste jag redovisa vad pengarna har använts till?

Ja. Men du behöver inte redovisa kvittonom du beviljats stipendium för ”vardagliga utlägg”. Har du däremot fått stipendium för ”sjukvård och hjälpmedel” behöver du redovisa kvitton för just detta. Är du osäker på om du behöver redovisa kvitto så står detta på beslutet i mailet som du får när du beviljas stipendium.

Hur redovisar jag kvitton?

Kvitton laddar du själv upp på din inloggade sida. Om du inte har möjlighet att ladda upp dina kvitton digitalt kan du skicka in dem via brev, märk kuvertet ”Kvitto stipendium” och skicka till:
Ung Cancer
David Bagares gata 5
111 38 Stockholm
Tänk på att du själv ansvarar för att kvittot inkommer till Ung Cancer.

Jag har pengar över från mitt stipendium, vad ska jag göra med dem?

Det du behöver göra är att sätta in det belopp som blivit över från ditt stipendium på vårt stipendiekonto:
Bank: SEB
Clearingnummer: 5023
Konto: 34 816 05
Märk din insättning med ditt ärendenummer (du hittar ditt ärendenummer i ditt beslut).

Jag har fler frågor och vill veta mer!

Tveka då inte att kontakta oss på stipendium@ungcancer.seLiknande inlägg

STIGA Sports och Ung Cancer lottar ut årets viktigaste pingisbord

Ung Cancer har sedan slutet av 2018 haft en koppling till pingissverige genom toppspelaren och Fuck Cancer-ambassadören Truls Möregårdh och...

Läs mer
Jag vill bidra

För dyrt att drabbas av cancer

”Det går att skriva en hel roman om hur det krävs att vara frisk för att ha råd att vara...

Läs mer
Cancerkunskap

Självomhändertagande – en ny kurs för närstående

Idag drar Att vara närstående – en kurs om självomhändertagande igång för unga vuxna närstående! När cancern brakar in i...

Läs mer
Ung vuxen

INSTAGRAM @UNGCANCER