Styrelse

Ung Cancers styrelse ska bestå av personer som på olika sätt är engagerade i organisationen och dess frågor. Sedan mars 2017 sitter följande personer i Ung Cancers styrelse.

 

URVALSKRITERIER OCH ÅRSMÖTE

Urvalskriterier

Ung Cancers styrelse ska bestå av människor som har någon form av koppling till organisationen och ett starkt engagemang för dess frågor.

Årsmöte

Styrelsens storlek och antal ledamöter väljs av medlemmarna vid organisationens årsmöte. Årsmötet hålls i mars varje år och kallelse till detta läggs ut minst en månad i förväg. Styrelsen väljs på årsmötet för ett år om inte annat beslutas på årsmötet.
Årsmötet 2017 ägde rum den 18 mars.