Våra stadgar

Stadgar för organisationen Ung Cancer.

1. ORGANISATIONENS NAMN OCH ORGANISATIONSNUMMER

Organisationens namn är ”Ung Cancer”, org.nr 802456-7763.

2. ORGANISATIONENS ÄNDAMÅL

Ung Cancer är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation. Ung Cancers vision är att alla unga vuxna cancerberörda mellan 16 och 30 år ska få det stöd och bemötande de har rätt till och att ingen ung vuxen cancerberörd ska känna sig ensam.

Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens fem huvudsakliga verksamhetsområden:

a) skapa mötesplatser
b) informera
c) debattera
d) rehabilitera
e) ge personligt stöd

SKAPA MÖTESPLATSER

Ung Cancer ska skapa mötesplatser för unga vuxna cancerberörda såväl online som genom fysiska möten. Genom mötesplatserna ska unga vuxna cancerberörda erbjudas möjlighet att dela sina upplevelser och prata om situationen de befinner sig i.

INFORMERA

Ung Cancer ska på olika sätt och genom olika kanaler informera Ung Cancers olika målgrupper om cancer och hur det är att leva med eller nära cancer.

DEBATTERA

Ung Cancer ska vara unga cancerberördas röst och driva frågor som är förenade med organisationens ändamål.

REHABILITERA

Ung Cancer ska bistå unga vuxna cancerberörda i sin rehabilitering utifrån målgruppens och individens behov.

GE PERSONLIGT STÖD

Ung Cancer ska uppmärksamma unga vuxna cancerberördas behov och stötta medlemmar i frågor och problem som rör deras vardag.

3. SÄTE

Organisationens har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

4. UNG CANCERS VARUMÄRKE

Ung Cancer ska aldrig verka på ett sådant sätt som direkt eller indirekt riskerar att skada organisationens varumärke och intresse.

5. MEDLEMSKAP

Till medlem i organisationen kan antas en fysisk person från och med det år personen fyller 16 år till och med det år personen fyller 30 år, och som har svenskt personnummer eller är varaktigt bosatt i Sverige och:

a) själv har eller har haft cancer eller
b) är närstående till någon som har eller har haft cancer

Antagen medlem äger rätt att vara medlem i organisationen till och med det år medlemmen fyller 35 år.

6. MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och efter rekommendation av styrelsen.

7. STYRELSEN

Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av personer med olika kön. Styrelsens storlek och sammansättning beslutas av årsmötet.

8. STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen utgör föreningens högsta ledning mellan årsmötena, företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ansvarar för föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen har rätt att inom ramen för sin förvaltning av föreningens angelägenheter överlämna beslutsrätt till föreningens generalsekreterare eller till den person som styrelsen så finner lämpligt. Styrelsen ansvarar för att en verksamhetsberättelse och en årsredovisning upprättas för varje verksamhets- och räkenskapsår i enlighet med årsredovisningslagen. Årsredovisningen ska upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och sändas till revisorn för granskning senast sex (6) veckor före årsstämman.

Styrelsen är beslutsför då minst femtio (50) procent av styrelseledamöterna är närvarande.

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

9. VALBEREDNING

Valberedningen består av minst två och högst tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

10. RÄKENSKAPER

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

11. FÖRSLAG TILL ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Ärenden ska, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast fjorton (14) dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

12. ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Elektronisk kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast trettio (30) dagar före ordinarie årsmöte och senast fjorton (14) dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.
 12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
 13. Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år.
 14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av upp till två (2) år.
 15. Val av ledamöter till valberedningen.
 16. Val av revisorer.
 17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 18. Övriga frågor.

13. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

14. RÖSTRÄTT

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud som medhar fullmakt samt medlemmens legitimation.

15. BESLUT, OMRÖSTNING OCH BESLUTSMÄSSIGHET

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.

Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

16. UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur organisationen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat organisationen.

17. UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur organisationen av annan anledning än att denne motarbetat eller uppenbarligen skadat organisationens verksamhet, intressen eller ändamål, eller uppnått en ålder av 35 år. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Beslutet ska redovisa skälen till uteslutning och informera om hur beslutet kan överklagas.

Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

18. REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGARNA

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.

Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast en (1) månad före årsmötet.

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

19. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Förslag om föreningens upplösning ska framställas senast tre (3) månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och städjas av minst 9/10 av de vid vardera årsmötet avgivna rösterna.

Beslutas om föreningens upplösning ska dess behållna medel lämnas till förening som på lämpligt sätt främjar området.

20. TOLKNING AV STADGARNA

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.

Antagna vid årsmöte den 18 mars 2017.