Våra stadgar

Stadgar för organisationen Ung Cancer.

1. ORGANISATIONENS NAMN OCH ORGANISATIONSNUMMER

Organisationens namn är ”Ung Cancer”, org. nr 802456-7763.

2. ORGANISATIONENS ÄNDAMÅL

Ung Cancer är en ideell organisation utan vinstintresse. Organisationens intäkter ska gå till att förbättra unga vuxna cancerdrabbades levnadsvillkor. Med levnadsvillkor avses att unga vuxna cancerpatienter inte enbart ska överleva sin sjukdom, utan även tillerkännas ett bra och meningsfullt liv. Organisationens ska arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för unga cancerdrabbade både under och efter sin sjukdomstid.

Organisationen har tre huvudsakliga verksamhetsområden:

a) skapa mötesplatser
b) informera och utbilda
c) debattera

SKAPA MÖTESPLATSER

Ung Cancer ska skapa mötesplatser för unga vuxna cancerdrabbade såväl online som och i verkliga livet. Genom mötesplatserna ska medlemmarna få möjlighet att dela sina upplevelser och prata om situationen de befinner sig i. Ung Cancer ska erbjuda mötesplatser via t.ex. fysiska medlemsträffar och aktiviteter, internetforum samt genom tjänsten ”samtalsvän”.

INFORMERA OCH UTBILDA

Ung Cancer ska bedriva utbildning och sprida information förenad med ändamålet. Cancerdrabbade och anhöriga till cancerdrabbade ska genom organisationen finna lättillgänglig information om cancer och rehabilitering. Ung Cancer ska utbilda sjukvårdspersonal, skolpersonal och andra aktörer som organisationens medlemmar kan komma i kontakt med under och efter sin sjukdomstid. Syftet är att skap a en större förståelse för medlemmarnas situation och svårigheter. Organisationen ska finnas tillhands för sjukhuspersonal för att underlätta deras arbete och de drabbades levnadssituation.

Ung Cancer ska även utbilda unga om cancer.

DEBATTERA

Ung Cancer ska vara unga cancerdrabbades röst genom att på såväl individ- som på gruppnivå driva frågor som är förenade med organisationens ändamål.

Ung Cancer är religiöst och partipolitiskt obunden organisationen.

3. SÄTE

Organisationens har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

4. UNG CANCERS VARUMÄRKE

Ung Cancers varumärken får aldrig direkt eller indirekt förknippas, marknadsföras eller användas i samband med ämne som kan inverka menligt i förhållande till organisationens ändamål. Exempel på detta är solning, alkohol eller tobak.

5. MEDLEMSKAP

Till medlem i organisationen kan antas den som

a) är ung vuxen, 16-30 år, och har själv drabbats av cancer.
b) är ung vuxen, 16-30 år, och är närstående till någon som drabbats av cancer.

Undantag till ovanstående, dvs. yngre/äldre kan göras i specifika fall.

6. MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och efter rekommendation av styrelsen.

7. STYRELSEN

Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter. Styrelsens storlek och sammansättning beslutas av årsmötet.

8. STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen utgör föreningens högsta ledning mellan årsmötena, företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ansvarar för föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen har rätt att inom ramen för sin förvaltning av föreningens angelägenheter överlämna beslutsrätt till föreningens generalsekreterare eller till den person som styrelsen så finner lämpligt. Styrelsen ansvarar för att en verksamhetsberättelse och en årsredovisning upprättas för varje verksamhets- och räkenskapsår i enlighet med årsredovisningslagen. Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen ska sändas till revisorn senast sex (6) veckor före årsstämman.

Styrelsen är beslutsför då minst femtio (50) procent av styrelseledamöterna är närvarande.

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

9. RÄKENSKAPER

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

10. REVISORER

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedda revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton (14) dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen ska revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

11. FÖRSLAG TILL ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Ärenden ska, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast fjorton (14) dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

12. ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Elektronisk kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast trettio (30) dagar före ordinarie årsmöte och senast fjorton (14) dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2) Fastställande av röstlängd för mötet.
3) Val av protokolljusterare och rösträknare.
4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5) Fastställande av dagordning.
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8) Revisionsberättelsen för räkenskapsåret.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10) Fastställande av medlemsavgifter.
11) Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.
12) Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
13) Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år.
14) Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett (1) år.
15) Val av revisorer.
16) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
17) Övriga frågor.

13. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

14. RÖSTRÄTT

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud som medhar fullmakt samt medlemmens legitimation.

15. BESLUT, OMRÖSTNING OCH BESLUTSMÄSSIGHET

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.

Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

16. REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGARNA

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.

Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast en (1) månad före årsmötet.

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

17. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Förslag om föreningens upplösning ska framställas senast tre (3) månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och städjas av minst 9/10 av de vid vardera årsmötet avgivna rösterna.

Beslutas om föreningens upplösning ska dess behållna medel lämnas till förening som på lämpligt sätt främjar området.

18. TOLKNING AV STADGARNA

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.

Antagna vid årsmöte den 19 mars 2016