Frågor & svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om stipendium för ekonomiskt stöd.

SYFTE & ANVÄNDNING

Syftet är att kunna stötta drabbade medlemmar ekonomiskt för kostnader som uppstått i samband med cancersjukdom när samhällets skyddsnät inte gör det. Det betyder att innan man ansöker om ekonomiskt stöd hos Ung Cancer ska man se till att ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som man kan ha rätt till, exempelvis sjukersättning, bostadsbidrag, underhållsstöd, socialbidrag eller a-kassa.

Stipendiet kan användas för att betala hyra, mat, mediciner, hjälpmedel eller andra livsnödvändiga utgifter. Stipendiet ska gå till dig som behöver ekonomiskt stöd för att ha råd att bo, äta, sköta din hygien och betala för din sjukvård.

VEM KAN SÖKA STIPENDIET?

Stipendiet vänder sig till dig som:
– är medlem i Ung Cancer, har eller har haft cancer och behöver ekonomiskt stöd för att klara av din vardag eller för sjukvårdskostnader och hjälpmedel som har med din cancer att göra.
– är minst 18 år gammal.

Observera att man inte kan beviljas stipendiet så länge föräldrarna är försörjningsskyldiga för den sökande. Föräldrar är försörjningskyldiga  så länge den unge är under 18år eller  så länge hon eller han studerar på gymnasienivå, dock längst tills den sökande fyllt 21 år.

Observera att varje medlem max kan beviljas totalt 60 000 kronor från Ung Cancer genom ekonomiskt stöd. Har man beviljats detta kan ytterligare ekonomiskt stöd inte beviljas.

Stipendiet vänder sig alltså i första hand till medlemmar som själva har insjuknat i cancer och på grund av sjukdomen har svårt att få ihop vardagen ekonomiskt. Men i undantagsfall kan även du som närståendemedlem söka stipendium för ekonomiskt stöd. Dessa undantag kan till exempel vara om det dyker upp oväntade kostnader i samband med att din närstående går bort eller att din ekonomi som närstående är direkt hotad av anhörigs cancersjukdom. I så fall kan Ung Cancer till exempel betala ut stipendiemedel som täcker begravningskostnader, gravsten och liknande.  För att få mer information och hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss på stipendium@ungcancer.se eller 031-75 77 111.

VAD KAN JAG SÖKA STIPENDIUM FÖR?

Stipendiet kan användas för att betala hyra, mat, mediciner, hjälpmedel eller andra livsnödvändiga utgifter. Stipendiet ska gå till dig som behöver ekonomiskt stöd för att ha råd att bo, äta och betala för din sjukvård.

Du kan alltså söka för:

  • Vardagliga utlägg. Du kan beviljas upp till 10 000 kronor i stöd för basala utgifter som hyra, mat, hygien m.m., när din cancersjukdom har orsakat att du inte själv kan bekosta detta.
  • Sjukvård och hjälpmedel. Du kan beviljas upp till 10 000 kronor för sjukhusräkningar, peruker, proteser och sjuktransport m.m. när din cancersjukdom har orsakat att du inte själv kan bekosta detta.

Det vill säga kostnader som du inte hade haft om det inte vore för din cancer. Du kan här söka för kostnader upp till sex månader bakåt i tiden. I din ansökan fyller du i vilka kostnaderna du har/har haft under ”sjukvård och hjälpmedel” och berättar om din situation under ”motivering”. Tänk på att du, om du får stipendiet, kommer behöva skicka in kvitton eller liknande dokument som styrker dessa kostnader.

VAD KAN JAG INTE SÖKA STIPENDIUM FÖR?

Ung Cancers stipendium ska gå till livsnödvändiga utgifter och får alltså inte användas till nöjen, lån, renoveringar eller annat som du egentligen klarar dig utan. Eftersom Ung Cancer är en religiöst och politiskt obunden organisation delar vi inte ut stipendium för olika religiösa eller politiska ändamål. Stipendiet ska inte heller användas till saker som du redan kan betala för med hjälp av din inkomst. Du kan inte heller beviljas stipendium för att ta igen förlorade sparade pengar.

KAN JAG FÅ STIPENDIUM FÖR RESOR?

Generellt sett delar inte Ung Cancer ut stipendier för resor, varken inom Sverige eller till andra länder. Ung Cancer kan göra undantag om motiveringen bedöms ha en stark koppling till cancersjukdom och bedöms vara av stor vikt för psykisk/fysisk hälsa.

VILKET BELOPP KAN JAG SÖKA FÖR?

Maxbeloppet för stipendium för ekonomiskt stöd är 10 000 kronor per ansökan.

HUR MÅNGA GÅNGER KAN JAG SÖKA STIPENDIET?

Stipendium för ekonomiskt stöd kan beviljas en gång var sjätte månad, det vill säga tidigast sex månader efter att din senaste ansökan beviljades.

HUR GÖR JAG FÖR ATT SÖKA?

Du måste vara medlem i Ung Cancer för att kunna söka stipendium. Om du är det skickar du in en ansökan (med alla fem sidor ifyllda) och ditt senaste läkarintyg/utlåtande om diagnos eller journalkopia, som beskriver din cancerdiagnos.

Skicka din ansökan till:
Ung Cancer
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg
Märk kuvertet med ”Stipendium”.

BEHÖVER JAG SKICKA IN ETT LÄKARINTYG OM JAG HAR SÖKT STIPENDIUM TIDIGARE?

Ja, vi behöver ha ett aktuellt läkarintyg till varje ansökan eftersom motiveringen i ansökan är kopplat till ditt hur din situation ser ut just nu (läs mer om vad som menas med aktuellt på nästa fråga).

VILKET LÄKARINTYG BEHÖVER JAG SKICKA MED I ANSÖKAN?

Du kan skicka med ett läkarintyg som din läkare skrivit under, en journalkopia eller en kopia på din sjukskrivning från Försäkringskassan. Oavsett vilket papper du skickar, så måste det stå tydligt att diagnosen är cancer. Dokumentet måste inte vara från din senaste behandling men det ska vara aktuellt. Med aktuellt menas att det beskriver din nuvarande situation och att den kan kopplas till de behov du söker stipendium för. Det kan alltså vara ett äldre intyg om dina behov fortfarande är desamma. Det går också bra att be din läkare fylla i blanketten ”utlåtande om diagnos” som du hittar för utskrift här på ungcancer.se.

HUR BEDÖMER UNG CANCER HUR MYCKET PENGAR JAG FÅR?

Ung Cancer utgår ifrån Konsumentverkets referensvärden för varje kalenderår. Här anges en uppskattning av vad vardagslivets olika utgiftsposter bör kosta i Sverige. Vi räknar också med eventuella studielån och/eller bidrag/stöd som du har rätt till. Varje ansökan bedöms individuellt utifrån de uppgifter som anges i ansökan. Ung Cancer bedömer om dina kostnader är rimliga i förhållande till dessa referensvärden. Vi har anpassat Konsumentverkets referensvärden efter vår målgrupps situation och de kostnader som kan komma att förändras i samband med en cancersjukdom. Vi vet att cancerpatienter ofta kan gå upp eller ner i vikt som en konsekvens av den medicinska behandlingen, vilket medför att personen kanske har en högre klädkostnad än referensvärdet. Dessa typer av kostnader tar vi hänsyn till. Just därför är det viktigt att du motiverar dina kostnader och förklarar dem i din ansökan.

NÄR FÅR JAG SVAR PÅ MIN ANSÖKAN?

Ung Cancer lämnar besked via brev inom 20 arbetsdagar efter att ansökan inkommit till Ung Cancer. Om din ansökan behöver kompletteras så kan det ta längre tid innan du får ditt beslut.

VAD BETYDER DET ATT STIPENDIET BEVILJAS, BEVILJAS DELVIS ELLER NEKAS?

När vi bedömer din ansökan så kan vi fatta tre olika beslut: ansökan beviljas, beviljas delvis eller ansökan nekas.
Om din ansökan beviljas betyder det att du får stipendium på hela den summan du har ansökt om.
Om din ansökan beviljas delvis får du stipendium för en del av summan du har ansökt om och detta anges i beslutet.
Om din ansökan nekas får du inget stipendium och en motivering till varför bifogas i beslutet.

VARFÖR BEVILJAS MIN ANSÖKAN DELVIS?

Om en utgiftspost är högre än det referensvärde som Ung Cancer har tagit fram och du inte har motiverat i din ansökan varför kostnaden är så hög, så skriver vi ner summan till en enligt referensvärdet rimlig nivå. Det kan då resultera i att din ansökan beviljas delvis, vilket betyder att du får stipendium, men till en lägre summa än du ansökt om. En annan anledning kan vara att du söker för flera saker varpå några av dessa inte är sökbara.

Ung Cancer förbehåller sig rätten att fatta beslut om vilka stipendieansökningar som beviljas. Beslut kan inte överklagas. Men det finns alltid möjlighet att få en förklaring till varför vi har fattat varje beslut. Oavsett vilket beslut Ung Cancer fattar är du alltid välkommen att höra av dig för att få en förklaring till varför. Du är också alltid välkommen att göra en ny ansökan längre fram om din situation förändras.

VARFÖR NEKAS MIN ANSÖKAN?

Det finns flera anledningar till att en stipendieansökan kan nekas. Det vanligaste är att personen som söker inte bedöms ha ett ekonomiskt underskott. Det betyder att personen bedöms, utifrån den information som har skickats in, kunna betala för sina utgifter med sin inkomst. Det kan också vara så att den sökandes anledning till ekonomiskt behov inte bedöms ha uppstått på grund av cancersjukdom. En annan orsak till att en ansökan kan nekas är att personen söker stipendiemedel för saker som Ung Cancer inte beviljar stipendium för, till exempel nöjen eller avbetalning av olika lån och skulder som inte är kopplade till cancersjukdom. Ytterligare en anledning är att den sökande redan har beviljats stipendium för perioden eller har fått totalt 60 000 kronor av Ung Cancer tidigare.

Om en ansökan inte är komplett och/eller behöver kompletteras så mailar Ung Cancer den sökande och avvaktar i upp till fyra veckor innan ansökan nekas. När en ansökan väl har nekats så kan inte komplettering eller omprövning ske.

Ung Cancer förbehåller sig rätten att fatta beslut om vilka stipendieansökningar som beviljas. Beslut kan inte överklagas. Men det finns alltid möjlighet att få en förklaring till varför vi har fattat varje beslut. Oavsett vilket beslut Ung Cancer fattar är du alltid välkommen att höra av dig för att få en förklaring till varför. Du är också alltid välkommen att göra en ny ansökan längre fram om din situation förändras.

MÅSTE JAG REDOVISA VAD PENGARNA HAR ANVÄNTS TILL?

Ja. Undantaget är att du inte behöver redovisa kvitton om du beviljats stipendium för ”vardagliga utlägg”. Har du däremot fått stipendium för ”sjukvård och hjälpmedel” behöver du skicka in kvitton för just detta. Är du osäker på om du behöver skicka in kvitto så står detta på beslutet som du får hemskickat när du beviljas stipendium. Kvitton ska skickas in till Ung Cancer senast sex månader efter att du fick ditt stipendium beviljat. Skicka in originalkvitto och märk kuvertet ”Kvitto Stipendium”. Om kvittot är elektroniskt går det bra att maila kvittot till stipendium@ungcancer.se

Tänk på att du själv ansvarar för att kvittot inkommer till Ung Cancer, en bra idé kan vara att kopiera kvittona innan du skickar dem över post.

JAG HAR PENGAR ÖVER FRÅN MITT STIPENDIUM, VAD SKA JAG GÖRA MED DEM?

Det du behöver göra är att sätta in det belopp som blivit över från ditt stipendium på vårt stipendiekonto:
Bank: SEB
Konto: 5023 34 816 05.
Märk din insättning med: Ärendenummer + namn.

JAG HAR FLER FRÅGOR OCH VILL VETA MER!

Tveka då inte att kontakta oss på stipendium@ungcancer.se eller ring 031-75 77 111.