Om kampanjen

Kampanjen Vård på våra villkor handlar om våra medlemmars upplevelser, synpunkter och idéer. I arbetet med kampanjen har vi samlat medlemmar från Ung Cancer, sjuksköterskor och läkare samt tjänstepersoner och politiker från landsting och regioner runt om i landet. Alla har ungefär samma bild av vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i vården idag. Alla är överens om att det är viktigt att åtgärda det som inte fungerar. Ingen ifrågasätter att en jämlik vård måste ta reda på och utgå från patientens förutsättningar och villkor.

Varför har då vården så svårt att på ett jämlikt sätt ta hänsyn till patientens villkor och förutsättningar? Varje år görs en internationell europeisk jämförelse av patienters upplevelser av vården. Precis som tidigare år visar resultaten för 2016 att svenska patienter tillhör de som i lägst utsträckning engageras av sina läkare i beslut som rör den egna hälsan och vården.

Vi vet att lågt patientengagemang är kopplat till negativa konsekvenser som medicinska misstag och långsiktiga effekter på psykisk hälsa.

Vi vet att om patienten är med och påverkar ramarna för den egna vården ökar förutsättningarna för att hen följer överenskommen behandling och ett lyckosamt medicinskt resultat.

Vi vet att en hälso- och sjukvård som ser till patientens förutsättningar och behov ger bättre hälsa och nöjdare patienter.

Inför Almedalen 2017 har vi samlat våra medlemmars erfarenheter av när vården har varit på deras villkor och när den inte har varit det. I kampanjen presenterar vi några exempel och riktar oss till aktörer på olika nivåer inom vårdsystemet med tips och idéer på hur de kan skapa en vård som tar bättre hänsyn till patientens förutsättningar och behov.

Med vård på våra villkor menar vi en vård som är jämlik eftersom den behandlar patienter som personer som har unika behov, förutsättningar och värderingar. Vi kräver en vård som tar hänsyn till det som är viktigt för patienterna och som möjliggör meningsfullt deltagande från patienten i beslut om hur den egna vården ska utformas.

Tack!

Kampanjen Vård på våra villkor är ett resultat av intervjuer, samtal och workshops där vi låtit vårdens alla delar komma till tals. Tack till er alla – ni vet vilka ni är! – för att ni så generöst har delat med er av era erfarenheter och idéer!

Vi har också samlat in tidigare publicerat material som rör patients roll i vården. Vi vill särskilt lyfta fram en rad intressanta rapporter från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

2017:2 Lag utan genomslag

2016:5 Vården ur befolkningens perspektiv 2016

2012:5 Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

Vidare vill vi tacka Kontigo, för ett fantastiskt stöd med insiktsarbete inför kampanjen.

Vi har också inspirerats av slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:47) och vill tacka för smarta slutsatser och tillgänglig information.